illustrated by Adeline ko  
     
 

義務

遵守本會會章及服從會員大會或特別會員大會之決議案;
繳納本會會章規定之費用;
核心會員須協助學會活動。
 
     
 
Copyright © 2020 香港兒童文學文化協會. 版權所有 不得轉載